دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 46، مهر 1394 (46) 
عفو و گذشت در شعر و ادب فارسی

امیرحسین اسرافیلی؛ امیرحسین اسرافیلی