دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 48، فروردین 1395 (48) 
سرمایه فرهنگی و مصرف غذاهای مدرن و سنتی

صفحه 52-65

بیژن خواجه نوری؛ مسعود کوچانی اصفهانی