دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 50، مهر 1395 (50)