دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 51، اسفند 1395، صفحه 1-173 
جایگاه رسانه‌های اجتماعی در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 91-107

سید حامد عاملی؛ رها خرازی آذر؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری