دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 53، شهریور 1396، صفحه 1-143