دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 56، خرداد 1397، صفحه 1-160 
اثربخشی مدل بهسازی روابط زوجین گاتمن درحل تعارضات زوجین

صفحه 38-57

علی اصغر عباسی اسفجیر؛ مهرانگیز سلیمانی نیاکی