درباره نشریه

فصلنامه علمی- پژوهشی تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال به استناد تصویب پنجاه و سومین جلسه‌ی کمسیون بررسی و تأیید مجله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 1387/09/15 مجوز انتشار دریافت نموده است. این فصلنامه با هدف نشر نظریه‌ها و دستاوردهای علمی – پژوهشی در محور های مختلف شروع به فعالیت نموده و بستری مناسب برای بحث و گفتگو و انتقال نظرات و نتایج به دست آمده درباره پژوهش‌ها و تحقیقاتی است که در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به تغییرات اجتماعی- فرهنگی مطرح می گردد. انتشار این مجله در آشنایی و شناخت دقیق و ارزشمند در باب تغییرات اجتماعی- فرهنگی سهم بسزائی دارد. از اینرو تمامی مقالاتی که به موضوعات تغییرات اجتماعی- فرهنگی اختصاص داشته باشند و بنابر چارچوب ساختار علمی مجله تحریر شده باشند امکان چاپ در این مجله را خواهند داشت. لذا صاحب‌نظران و اندیشمندان می‌توانند با عضویت در سایت مقالات خود را جهت بررسی و چاپ در این فصلنامه علمی- پژوهشی به مدیریت سایت ارسال نمایند.

با عنایت به موافقت کمیسیون محترم نشریات حوزه معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره 63917//ص/98 مورخ 98/10/04 مجله دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال تغییر عنوان یافته و از شماره بهار 1399 با عنوان جدید«مجله تغییرات اجتماعی- فرهنگی» منتشر می‌گردد.