اهداف و چشم انداز

فصلنامه تغییرات اجتماعی- فرهنگی نشریه علمی پژوهشی است که با هدف نشر تازه‌ترین دستاوردهای علمی- پژوهشی در حوزه تغییرات اجتماعی- فرهنگی فعالیت می‌کند. تغییر یکی از بدیهی‌ترین ویژگی‌های جامعه انسانی است. به تعبیر گی روشه جامعه تاریخ است چرا که دائماً در حال حرکت تاریخی است، خود را دگرگون می‌کند و پیوسته در حال دگرگون ساختن خود، اعضایش، محیطش و سایر جوامعی است که با آن‌ها در ارتباط است. هیچ جامعه‌ای در طول تاریخ ثابت باقی نمانده است. تغییر همیشه رخ می‌دهد. ما تغییر را به عنوان یک پدیده بدیهی می پذیریم. تمام جوامع، چه به صورت ناگهانی و چه به گونه آرام یا نامحسوس، هر روز تغییراتی را که کم و بیش با گذشته‌اش هماهنگی داشته و طرح و مسیر کم و بیش مشخصی را تعقیب می‌کنند، به خود می‌بیند و بنابراین جامعه تنها کنش اجتماعی گروهی از اشخاص نبوده و در حد شکلی از سازمان اجتماعی نیز نمی‌توان آن را کوچک نمود. جامعه‌شناسان و دیگر اندیشمندان علوم اجتماعی گرچه در خصوص تغییرات اجتماعی- فرهنگی وحدت نظر ندارند اما همه آن‌ها در مورد این گزاره که تغییر و پویایی، خصلت اجتناب‌ناپذیر همه جوامع است، اجماع و وحدت نظر دارند. این تغییرات به مرور زمان اتفاق می‌افتند و اغلب عواقب عمیق و طولانی مدت برای جامعه دارند.

دفتر فصلنامه از مقالاتی که بر تحقیقات بین رشته‌ای در حوزه تغییرات اجتماعی- فرهنگی متمرکز هستند که باعث بهبود شرایط انسانی می‌شود و افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها، فرهنگ‌ها و جامعه را به سمت آینده مثبت‌تر سوق می‌دهد استقبال می‌کند. مقالات این فصلنامه باید پیوندهای روشنی با تغییر نظام‌مند اجتماعی- فرهنگی داشته باشند و دفتر فصلنامه اولویت ارزیابی، داوری و انتشار را به مقالاتی اختصاص خواهد داد که از قرابت موضوعی و مفهومی بیش‌تری با حوزه‌های مزبور برخوردار باشند.