اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد رحیمی

جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

m.rahimi5564gmail.com
045-32451692
0000-0002-5634-2275

سردبیر

دکتر مهرداد نوابخش

جامعه شناسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

mehrdad_navabakhshyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا محسنی تبریزی

جامعه شناسی استاد، دانشگاه تهران

mohsenitut.ac.ir

دکتر شهلا کاظمی پور

جمعیت شناسی دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

www.researchgate.net/scientific-contributions/Shahla-Kazemipour-13086954
skazemipourgmail.com

دکتر سروش فتحی

جامعه شناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

fathi.soroushgmail.com

دکتر سید جواد میری

جامعه شناسی دانشیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

seyedjavadhotmail.com

دکتر علیرضا کلدی

جامعه شناسی استاد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

arkaldiyahoo.com

دکتر منصور وثوقی

جامعه شناسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

vosooghi_mnyahoo.com

دکتر میثم موسایی

علوم اقتصادی استاد، دانشگاه تهران

mousaaeiut.ac.ir

دکتر طهمورث شیری

جامعه شناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

shiri.tahmuresgmail.com

مدیر داخلی

دکتر مهرداد محمدیان

جامعه شناسی استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

dr.mhm1350gmail.com
09144011689

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید رادفر

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

majidradfar20gmail.com
+98 912 518 9198