اخبار و اعلانات

دریافت هزینۀ داوری و انتشار مقاله

بر اساس بخشنامه شماره 62815 /10 مورخ 1398/10/04 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و تصمیم کمیتۀ علمی فصلنامۀ علمی- پژوهشی «فصلنامه تغییرات اجتماعی- فرهنگی»، تمامی مقالات ارسالی به این نشریه ارسال، مشمول پرداخت بخشی از هزینه های داوری و در صورت پذیرش، مشمول هزینۀ انتشار مقاله می شوند. این هزینه به صورت دستی به حساب متمرکز درآمدهای غیر شهریه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال (از طریق بانک ملی) و یا از طریق درگاه پرداخت مالی دانشگاه قابل واریز است. هزینۀ داوری و انتشار مقاله مربوط است به تأمین بخشی از هزینه های فرآیند داوری، انتشار مقاله که بخشی از آن یعنی ...

مطالعه بیشتر